இரத்தம் தேவைப்படுபவர்கள் தங்களுக்கு தேவையான இரத்தப் பிரிவை இங்கே தேர்ந்தெடுக்கவும்.

பெயர் தொலைபேசி

மேலும் இரத்தம் தேவை படுபவர்கள் கீழ்கண்ட அறக்கட்டளை தொலைபேசியை தொடர்பு கொண்டு அணுகவும்.

பசுமை சங்கரன்கோவில்

பசுமை சங்கரன்கோவில்

 +91 8220777617
உதயம் அறக்கட்டளை

உதயம் அறக்கட்டளை

 +91 9842198108
சங்கர் பவுண்டேஷன்

சங்கர் பவுண்டேஷன்

 +91 9677920848
நண்பர்கள் இரத்ததான கழகம்

நண்பர்கள் இரத்ததான கழகம்

 +91 9786910272,
 +91 8838422242
பசியில்லா சங்கரன்கோவில்

பசியில்லா சங்கரன்கோவில்

 +91 8754935377