பூஜாக்காலம்
S.No பூஜா விவரங்கள் நேரம்
1 திருவனந்தல் 6.00 மணிக்கு
2 விளாபூசை காலை 6.30 மணி
3 சிறு காலசந்தி 8.30
4 காலசந்தி 10.30 மணிக்கு
5 உச்சிகாலம் பகல் 12.30 மணிக்கு
6 சாயரட்சை மாலை 5.30 மணி
7 அர்த்தசாமம் 9.00 மணி

வழிபாடு நேரம்

காலை 5.30 முதல் நண்பகல் 12.15 வரை

மாலை 4.00 முதல் 9.30 வரை